Kønsbaseret vold og chikane

Partnervold, voldtægt, stalking, digitale krænkelser og seksuel chikane er uacceptabelt. Både kvinder og mænd kan blive udsat, men kvinder rammes uforholdsmæssigt meget af disse overgreb. Voldsudsatte kan få hjælp og støtte i social-, sundheds- og retssystemet, og regeringen sætter desuden ind med bl.a. oplysning og viden.

Typer af vold og chikane

Partnervold

Statens Institut for Folkesundhed (2017) skønner, at 1,6 % af kvinder og 0,8 % af mænd har været udsat for fysisk partnervold inden for en etårig periode. VIVE (2018) skønner at 3,9 % af kvinder og 1,2 % af mænd har været udsat for psykisk partnervold inden for en etårig periode.

Lev Uden Vold

Lev Uden Vold er Danmarks nationale enhed, der arbejder for at sikre mere og bedre hjælp til mennesker, der oplever vold i nære relationer. Lev Uden Vold varetager borgerrettede tilbud som bl.a. en national hotline og juridisk rådgivning til voldsudsatte kvinder og mænd. Lev Uden Vold står desuden for en central pladsoversigt for kvinde- og mandekrisecentre. Ligeledes står Lev Uden Vold for indsamling og formidling af viden og erfaringer fra praksis til inspiration for bl.a. relevante aktører på voldsområdet, herunder krisecentre, ambulante tilbud, mandecentre og kommuner. Lev Uden Vold skal samtidig bidrage med et med et bredt fokus på voldsområdet på tværs af tilbud og målgrupper. Med denne enhed er der dermed én central indgang til hjælp og viden om vold i familien og i nære relationer.

Læs mere om Lev Uden Vold på linket i boksen eller ved at trykke her. Her findes også undersøgelser, tal og fakta samt kontaktoplysninger til eksempelvis den nationale hotline.

Botilbud til personer udsat for partnervold

Kommunen er forpligtet til at stille botilbud til rådighed for personer der er udsat for vold i hjemmet. Kvinder kan få ophold på kvindekrisecentre efter servicelovens §109 og mænd kan få ophold på mandecentre, herberger og lignende under servicelovens §110. Voldsudsatte kan selv henvende sig til et krisecenter og få ophold. Kvinder, der tager ophold efter § 109 har ret til 10 timers psykologhjælp. Ledsagende børn har også ret til psykologhjælp. I 2022-2023 kan mænd udsat for vold i nære relationer, som tager ophold på § 110-tilbud, og ledsagende børn få psykologhjælp hos Lev Uden Vold.

Ambulant rådgivning

De ambulante rådgivningstilbud findes i hele landet i regi af bl.a. Mødrehjælpen, Danner og en række kvindekrisecentre. Voldsudøvere kan få behandling hos Dialog Mod Vold. Formålet er at hjælpe flere inkl. dem, for hvem ophold på et krisecenter ikke er den rigtige løsning.

Hotline

Lev Uden Volds hotline er landsdækkende og man kan ringe gratis og anonymt på 1888 alle dage og på alle tidspunkter. Hotlinen giver rådgivning om vold i nære relationer til udsatte, udøvere, pårørende og fagfolk.

National handlingsplan

Regeringen implementerer indtil 2022 Danmarks femte nationale handlingsplan mod vold i nære relationer.

Voldtægt

Justitsministeriet (2020) skønner, at 11.400 kvinder årligt udsættes for voldtægt eller voldtægtsforsøg. Fire ud af ti gerningsmænd er en nuværende eller tidligere partner.

1. januar 2020 trådte den samtykkebaserede voldtægtsbestemmelse i kraft. Med den samtykkebaserede voldtægtsbestemmelse tages der udgangspunkt i om parterne har samtykket. Samtykke kan komme til udtryk i både ord og handlinger som f.eks. kys, berøringer eller relevante bevægelser, f.eks. at man selv hjælper til med at tage sit undertøj af.

Hotline

Lev Uden Volds hotline er landsdækkende og man kan ringe gratis og anonymt på 1888 alle dage og på alle tidspunkter. Hotlinen giver bl.a. rådgivning til personer der har været udsat for voldtægt og kan guide videre til andre former for hjælp.

Centre for voldtægtsofre

Der findes modtagecentre for voldtægtsofre på hospitaler over hele landet. Man kan læse mere om, hvad de kan hjælpe med og finde ens nærmeste center her.

Stalking

Justitsministeriet (2018) skønner, at 2,4 % af kvinder og 1,7 % af mænd har været udsat for stalking inden for en etårig periode. Stalking er uønskede og vedvarende kontaktforsøg, der opleves grænseoverskridende for den udsatte. Det kan eksempelvis ske i form af telefonopkald, overvågning eller uønskede gaver. Stalking kan have alvorlige psykologiske og sociale konsekvenser.

Dansk Stalking Center

Dansk Stalking Center rådgiver personer udsat for stalking og behandler stalkere. De rådgiver også fagpersoner om, hvordan man spotter tegn på stalking.

Digitale krænkelser

Digitale krænkelser er en samlet betegnelse for krænkende adfærd som foretages via digitale medier. Det kan fx være hadefulde beskeder, digitalt blotteri, grooming og deling af private billeder og videoer uden samtykke. Især unge og især unge kvinder oplever seksuelle krænkelser på sociale medier og deres trivsel forringes.

Slet det

Slet Det rådgiver børn og unge, der har oplevet noget ubehageligt på nettet såsom mobning, hacking, stalking eller deling uden samtykke. Slet Det rådgiver også forældre og fagpersoner. De kan kontaktes på 29 27 01 01.

Stop Chikane

Stop Chikane er et rådgivningstilbud til voksne, der er udsat for digitale krænkelser. Stop Chikane kan kontaktes på 28 83 40 70.

Seksuel chikane

Seksuel chikane er ulovligt. Ligebehandlingsloven definerer seksuel chikane som enhver form for uønsket verbal, ikkeverbal eller fysisk adfærd med seksuelle undertoner med det formål eller den virkning at krænke en persons værdighed, navnlig ved at skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima.

Særligt unge kvinder er udsat for seksuel chikane på arbejdet. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø skønner, at 10,5 % af unge kvindelige medarbejdere mellem 18 og 24 år har været udsat for seksuel chikane mod 5,2 % af mændene i samme aldersgruppe.

Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynets hotline giver råd og vejledning om krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane på arbejdspladsen. Når du kontakter hotlinen, kommer du til at tale med en medarbejder, der er uddannet i at besvare spørgsmål om krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane.

Hotlinen kan kontaktes på 70 22 12 80.