Ministeriets whistleblowerordning

På denne side kan du læse om, hvem der kan indberette til Digitaliserings- og Ligestillingsministeriets whistleblowerordning, og hvad ordningen omfatter. Du kan også læse om, hvordan en indberetning kan ske, og hvordan den behandles.

Du kan som ansat i Digitaliserings- og Ligestillingsministeriets departement indberette oplysninger om kritisable forhold til departementets whistleblowerordning. Du kan også foretage indberetning, hvis du er tidligere ansat, hvis du har været i betragtning til en stilling, og hvis du er frivillig, lønnet eller ulønnet praktikant i departementet. Samarbejdspartnere til departementet og ansatte hos en samarbejdspartner kan ligeledes indberette oplysninger om kritisable forhold til departementets whistleblowerordning.

Du kan f.eks. indsende oplysninger om overtrædelser af EU-retten, der er omfattet af anvendelsesområdet for whistleblowerdirektivet, alvorlige lovovertrædelser og øvrige alvorlige forhold, f.eks. oplysninger om strafbare forhold eller overtrædelser af særlovgivningen, grove eller gentagne overtrædelser af forvaltningsretlige principper, grove eller gentagne overtrædelser af væsentlige interne retningslinjer, grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen og seksuel chikane.

Du kan sende oplysningerne til departementets whistleblowerordning med almindeligt brev. På kuverten skal det tydeligt fremgå, at brevet er til whistleblowerordningen. Breve skal derfor sendes til følgende modtager:

Whistleblowerordningen

Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet

Stormgade 2-6

1470 København K

 

Dette er en midlertidig løsning, indtil en permanent it-løsning, der kan sikre anonymitet, bliver implementeret. Du skal derfor være opmærksom på, at du, hvis du skriver afsender på brevet, ikke kan sikres anonymitet, når du sender et almindeligt brev til whistleblowerordningen.

Du kan sende oplysninger ind til whistleblowerordningen uden at oplyse din identitet. Hvis du vil være anonym, skal du være opmærksom på ikke at oplyse dit navn eller andre personhenførbare oplysninger som f.eks. adresse eller telefonnummer. Hvis du ønsker at bevare din anonymitet, skal du desuden være opmærksom på, at du ikke ved indlevering af dokumenter, film, fotos m.v. utilsigtet kommer til at afgive oplysninger om din identitet.

Undersøgelser på baggrund af anonyme henvendelser kan give anledning til vanskeligheder i praksis. Det kan indebære, at en indberetning om ulovligheder mv. i en myndighed må henlægges, uden at det er muligt at undersøge sagen til bunds.

Hvis vi kender dine kontaktoplysninger, og vi har behov for at stille dig spørgsmål for at kunne oplyse sagen tilstrækkeligt til, at den kan behandles, vil vi tage kontakt til dig.

Som whistleblower er man omfattet af whistleblowerlovens beskyttelse, herunder beskyttelse mod repressalier. Det er den persongruppe, der kan benytte Digitaliserings- og Ligestillingsministeriets ordning, der er omfattet af beskyttelsen.

Arbejdspladsen skal endvidere sikre fortrolighed om den berørte persons identitet og sikre, at den berørte person har adgang til et effektivt forsvar, herunder ved at registrere indberetninger.

Det er tre ansatte i Digitaliserings- og Ligestillingsministeriets departement, som udgør Whistleblowerenheden. De tre personer har derfor adgang til de henvendelser, der kommer ind til ordningen. Alle indkomne henvendelser skannes ind og journaliseres på en afskærmet sag i ministeriets elektroniske sags- og dokumenthånderingssystem.

Der må ikke bevidst indberettes urigtige eller vildledende oplysninger gennem whistleblowerordningen. Oplysninger, der er indgivet i ond tro, vil efter omstændighederne kunne føre til eksempelvis negative ansættelsesretlige reaktioner eller kontraktretlige konsekvenser for den person, der har indgivet oplysningerne.

I links nedenfor kan du læse mere om retningslinjerne for whistleblowerordningen, samt hvordan henvendelser bliver behandlet, når de modtages.

Læs mere

Whistleblowerpolitik

Justitsministeriets vejledning for whistleblowere

Justitsministeriets vejledning om whistleblowerordninger på offentlige arbejdspladser

Lov om beskyttelse af whistleblowere (whistleblowerloven)

Privatlivspolitik for whistleblowerordning